Loading...

projekti

  • productions
  • playshops
  • playbooks

PLAYSHOPs are playful dance improvisation sessions that can be experienced both online and on ground, hosted in your school, dance studio or festival.

 

Through a series of PLAYSHOPs, VRUM collective members are developing group movement games and practical exercises based on various game-playing systems, contemporary dance, improvisation and partnering techniques as well as on VRUMs own dance vocabulary. 

 

While playing and having fun, participants are awakening concentration, sensory knowledge, boosting creativity and are expressing themselves through the body in movement and in creative non-verbal communication with others. Collaboration between participants of different generations (age mashup) adds up to experiencing diversity, developing own perception and awareness (of physical abilities). Through this experience participants stimulate creative but analytical thinking and sensing space, experiencing the moment, using their bodies in a smart way, without a feeling of “being in a classroom”. Participants can expect the unexpected, relaxed atmosphere and heaps of fun!

 

HOW TO BOOK A PLAYSHOP?

 

You can book a playshop from “No Work & Just Play” series in an online or on ground format. “No Work & Just Play” playshops are prerecorded, uploaded online and are easily accessed with a password. Our teachers are also more than happy to visit you in your premises in order to provide an on ground experience.

 

“Contakids” is a specific format for families that can be booked on ground or online, but through a live ZOOM session (it is not prerecorded)

 

“Making Dances” is a prolonged mentored experience, a research format for a specific age group – youngsters and young adults. At the moment it can be booked on ground only.

 

In order to book one or more playshops WRITE US at: 

contact@vrum.hr 

and we will gladly assist you with making the right choice and provide all additional information. 

Playshopovi su razigrani plesni improvizacijski susreti koji se mogu održati i doživjeti online ili na lokaciji – dolazimo u vašu školu, plesni studio ili na festival.

 

Kroz seriju Playshopova, članovi kolektiva VRUM razvijaju igre grupnih pokreta i praktične vježbe temeljene na raznim sustavima igranja igara, suvremenom plesu, tehnikama improvizacije i partnerstva, kao i na vlastitom plesnom rječniku VRUM-a.

 

Dok se igraju i zabavljaju, sudionici u sebi bude koncentraciju, osjetilno znanje, potiču kreativnost i izražavaju se tijelom u pokretu i kreativnoj neverbalnoj komunikaciji s drugima. Suradnja između sudionika različitih generacija pridodaje doživljaju različitosti, razvijanju vlastite percepcije i svijesti (o fizičkim sposobnostima). Kroz ovo iskustvo sudionici potiču kreativno, ali i analitičko razmišljanje i osjećanje prostora, doživljavajući trenutak, koristeći svoja tijela na pametan način, bez osjećaja „boravka u učionici“. Sudionici mogu očekivati ​​neočekivanu, opuštenu atmosferu i gomilu zabave!

 

KAKO REZERVIRATI PLAYSHOP?

 

Playshop iz serije “No Work & Just Play” možete rezervirati u dva formata – online ili za održavanje na lokaciji. Playshopovi iz serije ” No Work & Just Play ” su unaprijed snimljeni, dostupni online te im se lako pristupa lozinkom. Naši učitelji također su više nego sretni da vas posjete u vašim prostorijama kako bi pružili iskustvo na lokaciji.

 

“Contakids” je specifičan format za obitelji koji se može rezervirati za održavanje na lokaciji ili online, ali putem Zoom sesije uživo (nema unaprijed snimljenog materijala).

 

“Making Dances” produženo je mentorsko iskustvo, format istraživanja za određenu dobnu skupinu – djecu i mlade u dobi od 13 do 20 godina. Trenutno se može rezervirati samo za održavanje na lokaciji

For many of our productions, you will find pedagogical materials for using in schools, kindergartens or for other interested audiences on our website.

Playbooks were created by VRUM artists and dramaturges and are intended to provide suggestions for pedagogical engagement, such as preparation of your visit to one of our stage performances and as a follow-up after a VRUM performance experience.

 

Whether you are a kindergarten teacher, an elementary or high school teacher or an employee of another educational institution, whether with a class, the whole school or a small group, we would love to make our performances approachable to anyone. We will be happy to provide you with detailed information about our programs and answer any questions you may have about productions and the organization of your performance visits. 

 

We are excited to share and learn with you and from you! Playbooks are free for download or use directly online and are directly connected with our productions and their specific topics. They are also adapted to age groups our productions are addressing. 

 

Do you want to make your class’ (first) visit to the theater an overall exciting experience? Find out about our offers in addition to your performance visit! 

 

Each one of our PLAYBOOKS can be used independently or in a closer collaboration with VRUMs artists online or on ground in several different formats: 

 

Performance Prep Talk: 

– Introductory talk in your premises or online (ZOOM talk) 

– Accompanying pedagogical material for the classroom for preparation and follow-up 

Duration: 1 school hour  

Cost: Charge per class (price on request) 

Location: online / festival hall or classroom at your school 

 

Warm Up Playshop: 

Playbooks become interactive playshops in your premises or online, to get the children and young people in the mood for the topic of the production and to prepare you and the young audience for the medium of “contemporary dance and performance” – with talks and creative exercises from the dance performance field.

Duration: 2 school hours 

Cost: Charge per class (price on request) 

Location: online / festival hall or gym at your school or a kindergarten, possibly also in a larger classroom.

 

After the performance: 

 

Artists will give you answers! 

You are welcome to register for a free audience discussion directly after the performance. In the audience discussion, the children and young people can work on relevant topics of the play, ask questions and express their first impressions. Different formats suitable for the content and target group – some with interactive elements – provide the appropriate framework for direct exchange and enable new approaches to the performing arts. 

 

Follow-up Playshop

Especially for children with theater experience, it can make sense to book a follow-up workshop instead of the preparatory workshop. Here, the children process the play they have seen in discussions and through their own creative work. 

 

Duration: 2 school hours 

Cost: Charge per class (price on request) 

Location: festival hall or gym at your school or a kindergarten, possibly also in a larger classroom.

Don’t hesitate to contact us with your inquiries, comments or suggestions on: contact@vrum.hr 

Za mnoge naše produkcije, na našem webu možete pronaći pedagoški materijal za upotrebu u školama, vrtićima i za drugu zainteresiranu publiku. 

Playbookove su kreirali umjetnici i dramaturzi iz VRUM-a, a namijenjeni su pružanju prijedloga za pedagoški angažman, poput pripreme za vaš posjet jednom od naših scenskih nastupa i kao referentne točke nakon iskustva s izvedbama VRUM-a.

 

Bez obzira jeste li učitelj u vrtiću, učitelj u osnovnoj ili srednjoj školi ili zaposlenik druge obrazovne ustanove, bilo da imate razred, cijelu školu ili manju grupu, voljeli bismo vam olakšati pristup našim nastupima i rado ćemo vam pružiti detaljne informacije o našim programima i odgovoriti na sva pitanja o produkcijama i organizaciji vaših posjeta izvedbama.

 

Uzbuđeni smo što ćemo dijeliti i učiti s vama i od vas! Playbookove možete besplatno preuzimati ili koristiti izravno na našem webu i direktno su povezani s našim produkcijama i njihovim specifičnim temama te su prilagođene dobnim skupinama kojima se naša produkcija bavi. 

 

Želite li učiniti (prvi) kazališni posjet svog razreda uzbudljivim iskustvom? Doznajte o našim ponudama uz vaš posjet izvedbama!

 

Svaki od naših playbookova može se koristiti samostalno ili u bliskoj suradnji s umjetnicima iz VRUM-a online ili na lokaciji u nekoliko različitih formata: 

Pripremni razgovor prije izvedbe: 

– Uvodni razgovor u vašim prostorijama ili na mreži (preko Zoom platforme) 

– popratni pedagoški materijal za učionicu radi pripreme i praćenja 

Trajanje: 1 školski sat 

Cijena: naplaćuje se po razredu (cijena na upit) 

Lokacija: online / učionica ili dvorana u vašoj školi
 

Playshop za zagrijavanje:

 

Playbookovi postaju interaktivni playshopovi u vašim prostorijama ili online, kako bi djecu i mlade zainteresirali za temu produkcije i pripremili vas i mladu publiku za medij “suvremenog plesa i performansa” – uz razgovore i kreativne vježbe s polja plesnih izvedbi. 

Trajanje: 2 školska sata 

Cijena: naplaćuje se po razredu (cijena na upit) 

Lokacija: online / dvorana u vašoj školi ili vrtiću ili veća učionica 

Nakon izvedbe:

 

Umjetnici vam daju odgovore! 

Možete se registrirati za besplatnu raspravu s publikom neposredno nakon izvedbe. U raspravi s publikom djeca i mladi mogu raditi na relevantnim temama predstave, postavljati pitanja i iznositi svoje prve dojmove. Dostupni su različiti formati prikladni za sadržaj i ciljnu skupinu – neki s interaktivnim elementima – te pružaju odgovarajući okvir za izravnu razmjenu i omogućuju nove pristupe izvedbenim umjetnostima. 

 

Playshop nakon izvedbe 

Ovaj playshop je namijenjen posebno za djecu s kazališnim iskustvom, za razliku od playshopa za zagrijavanje. Ovdje djeca obrađuju predstavu koju su vidjeli u raspravama i kroz vlastiti kreativni rad.

 

Trajanje: 2 školska sata 

Cijena: naplaćuje se po razredu (cijena na upit) 

Lokacija: dvorana u vašoj školi ili vrtiću ili u većoj učionici 

Ne ustručavajte se kontaktirati nas s vašim upitima, komentarima i sugestijama na: contact@vrum.hr 

OD MUHE DO SLONA

PATKA, SMRT I TULIPAN

CONTAKIDS

NO WORK & JUST PLAY by GAT GOODOVITCH

NO WORK & JUST PLAY by ŁUKASZ CZAPSKI

NO WORK & JUST PLAY by ELDA GALLO

ALMOST

Sinovi (7+)

SOMETHING TO DO WITH DEATH

PREMIJERA

NO LOGO OPERA(TION)

MINIMI (4+)

BAJA BUF (0-2)

BONES

PATKA , SMRT I TULIPAN (6+)

Od muhe do slona

LARGE – javno događanje na kraju vremena

MAKING DANCES

MUZEJ PLESA AUSTRIJA

MUZEJ PLESA HRVATSKA (5-10)

Črčke (0-6)

TAINTED

THE KILLER IN ME IS THE KILLER IN YOU MY LOVE

TIGER LILLIES (10+)

VANISHING ACTS 1 & 2

VANISHING ACTS 3 & 4